Na osnovu akta o utvrđivanju, nepokretno kulturno dobro upisuje se u registar nepokretnih kulturnih dobara. Uz akt, na osnovu koga je izvršen upis u registar nepokretnih kulturnih dobara, čuva se i dokumentacija o kulturnom dobru. Registar nepokretnih kulturnih dobara vode ustanove zaštite. Na kulturna dobra upisana u registar kulturnih dobara stavlja se oznaka da su pod posebnom zaštitom.
Za sva nepokretna kulturna dobra u Srbiji vodi se centralni registar. Centralni registar nepokretnih kulturnih dobara vodi Republički zavod za zaštitu spomenika kulture i ustanove zaštite dužne su da podatke o kulturnim dobrima za koje vode registar dostavljaju Republičkom zavodu u roku od 30 dana od dana upisa nepokretnog kulturnog dobra u lokalni registar.
 
Zakonom o kulturnim dobrima uvedena je prethodna zaštita stvari i tvorevina za koje se pretpostavlja da imaju svojstva od posebnog značaja za kulturu, umetnost i istoriju i propisuje mere njihove zaštite (videti čl. 7. i 27). Kako je postupak donošenja zakona često složen i dug, a potreba obuhvatanja i drugih stvari merama  prethodne zaštite hitna, to je dato ovlašćenje Vladi Republike Srbije da utvrdi i druge nepokretne i pokretne stvari koje uživaju prethodnu zaštitu (član 27. stav 2).
 
Kulturno dobro koje je uništeno ili nestalo, odnosno koje je izgubilo svojstva od posebnog kulturnog i istorijskog značaja, briše se iz registra kulturnih dobara. Akt o brisanju kulturnog dobra iz registra donosi se na način i u postupku, kao i akt o utvrđivanju kulturnog dobra.