Succesfully saved

Gradina na Bosutu

Lokalitet Gradina se nalazi kod sela Vašice kod Šida, na levoj obali reke Bosut. Prvi put se za ovaj lokalitet saznaje pri izgradnji puta i mosta sredinom 19. veka, kada je lokalitet i oštećen. Gradina, pored lokaliteta Gomolava, predstavlja naznačajnije višeslojno arheološko nalazište u Srbiji. Smatra se da je prvo naselje na ovom mestu nastalo u vreme finalnog neolita, pa se život nastavljao tokom eneolita, bronzanog i gvozdenog doba. Ova činjenica objašnjava kako se formiralo uzvišenje sa kulturnim slojevima od skoro 6 metara. Takođe, pronađeni su ostaci nekropole koja je pripadala latenskom periodu.  Ovo nalazište je u svetskoj i srpskoj nauci poznatije po tome što je prepoznato da je specifičnost nalaza na ovom lokalitetu dovela do zaključka da je on primer posebne vrste kulture gvozdenog doba, nazvane bosutska kultura.

Arheološkim istraživanjima tokom godina došlo se do zaključka da je ovaj lokalitet u jednom trenutku bio i utvrđenje, koje je u svojoj okolini imalo i naselje sa pratećim objektima. Tokom rimskog perioda ne postoji mnogo nalaza da je Gradina imala veliki značaj, pretežno zbog toga što se ovo mesto nije našlo na putu do Sirmijuma. Smatra se da je tokom kasnosrednjovekovnog perioda ovaj lokalitet takođe bio nastanjen, čemu svedoče nekropola i ostaci naselja.

 

Lokalitet Gradina na Bosutu je arheološko nalazište 1997. godine upisano u centralni registar Srbije kao nepokretno kulturno dobro od velikog značaja.

detaljnije : sidskiportal.net