Legenda:

- Arheološko nalazište; - Spomenik kulture; - Prostorna kulturno-istorijska celina, - Znamenito mesto

Crvenom bojom istaknuta su nepokretna kulturna dobra od izuzetnog značaja!

Ukoliko se na mapi u neposrednoj blizini nalazi veći broj oznaka istog tipa, oni se grozduju u vidu žutog kruga () u čijem centru piše broj bliskih oznaka. Klikanjem na krug mapa se zumira na nivo da se mogu prikazati sve grozdovane oznake.

Izbor slojeva:

Na otvorenoj mapi vi možete uključivati i isključivati pojedine slojeve. Na mapama se prikazuju dva tipa slojeva: podloge (Base layers) i tematski slojevi (Overlays). Listi ugrađenih slojeva u aktivnoj mapi se pristupa klikom na kvadratić u gornjem desnom uglu aktivne mape. Na jedoj mapi u jednom trenutku može biti aktivna samo jedna podloga pa se ona bira klikom na odgovarajuće radio dugme. Tematski slojevi se mogu kombinovati arbitrarno i aktiviraju se klikom na odgovajaući check-box.

Zumiranje mape:

U svim mapama se može interaktivno podesiti razmera posmatranja i nivo prikazanih detalja. Zumuranje mape se vrši ili pokretanjem klizača u levom uglu aktivne mape ili okretanjem točkića na mišu.

Opšta primedba:

U mape je do sada publikovan samo deo georeferenciranih objekata. Autori portala će nastaviti publikovati geoprostorne podatke i o ostalim objektima po dinamici i izboru koji proizilazi od poslovne politike i etičkih principa.