Ugaoni rizalit palate Dimitrijević
Vlasnik ove palate bio je Jovan Dimitrijević, jedno vreme gradonačelnik Subotice (tokom 1849. godine) nakon čega postaje gradskim senatorom. U požaru koji izbija 1880. godine nestaje nekoliko prizemnih kuća sa parcele u ulici Lajoša Košuta (Lajos Kossuth) (današnji Korzo br. 6.) u vlasništvu Dimitrijevića koji potom od gradske kancelarije traži dozvolu za izgradnju najamne palate na istom mestu. Sledeće godine, prema projektu Titusa Mačkovića, izgrađena je jednospratna neorenesansna uglovnica sa trgovačkim lokalima u prizemlju i stanovima za iznajmljivanje na spratu.[1]

Glavna fasada simetrična je sa dva ivična rizalita. Bočna fasada identično je koncipirana, mada njegovu simetriju narušava kolski ulaz smešten u levom rizalitu. Centralni pešački ulaz donje etaže glavne fasade flankiran je korintskim stubovima koji nose arhitravnu gredu. Ivični rizaliti u prizemlju naglašeni su rustičnom obradom zida i polukružno završenim otvorima, dok je na gornjoj etaži primenjena raskošnija dekoracija upotrebom jačih volumena – manjih polustubova koji uokviruju pravougaone prozore i nešto većih polustubova koji naležu na pilastre. Nad prozorima međurizalitnog pojasa smenjuju se naizmenično segmenti s trougaonim timpanonima postavljenim na konzolne istake koje nose pilastri. Prizemlje je raščlanjeno velikim staklenim izlozima segmentnih završetaka sa dekorativnim završnim kamenom na sredini okvira. Horizontalna podela postiže se profiliranim vencem ukrašenim nizom dentikula. Natprozornici su ukrašeni granama hrastovog lišća izvedenim u malteru koje u sredini formira malu konzolu. Potkrovni venac rasprostire se na obe fasade u vidu dekorativnog friza ukrašenog girlandama i florealnim motivima, te nizom zubaca na koje naležu konzole.[1] Prčić Vujnović,Gradotvorci I, str. 82.
 
Branimir Kopilović