Mape su bitne alatke u savremenom životu, ali su one i primarni ljudski proizvod koji odražava stavove ljudi, vremena i kultura koje su ih stvorile.
 
Da li je mapa realan prikaz stvarnog sveta? Ne - nikada! Terenska merenja su podložna greškama i sve mape se izrađuju u skladu sa raspoloživim informacijama i tehnološkim mogućnostima. Međutim, raspoloživi podaci na osnovu kojih se prave mape nisu uvek istiniti ili nisu proverljivi. Na kraju, mapa je proizvod ljudske aktivnosti i kao takva može biti predmet tehničke greške ili greške koja je rezultat predrasude ili namerne obmane. Uprkos tim ograničenjima, mape su ipak izuzetno značajno i korisno sredstvo koje se koristi već hiljadama godina.
 
Na našim stranicama smo ugradili mogućnost interaktivnog pregledanja starih mapa u visokoj rezoluciji. Pored nekoliko izuzetno starih mapa koje imaju samo istorijski značaj, neki od obrađenih gradova u južnoj Panoniji su ilustrovani zvaničnim mapama Austro-Ugarske Monarhije. Ove mape su pravljene od kraja XVII do početka XIX veka u više mahova tokom tri tzv. vojna premera koja su bila naručena od strane tadašnjih monarha.
 
Lista mapa
 
  1. Tabula Hungariae (tzv. Lazarova karta, najstarija je očuvana karta centralno-evropskih zemalja, koju je navodno bio napravio Lazar sekretar oko 1528. Ovaj vredan artefakt upisan je 2007. godine u UNESCO-ov registar Sećanje sveta) Izvor: en.wikipedia.org
  2. Područje Karpatske kotline stalno i periodično pokriveno vodom pre početaka regulacije plavnih područja i formiranja mreže za odvodnjavanje (A Kárpát-medence vízborította és árvízjárta területei az ármentesítő és lecsapoló munkálatokelőtt. A Magyar Királyi Földművelödési Ministérium Vízrajzi intézete, Budapest 1938) Izvor:  www.kincseslada.hu
  3. Subotica krajem XVIII veka. Detalj sa listova topografskih mapa, razmer 1:28.800, 1. vojni premer , 1780-1784 godine) Izvor: Első Katonai Felmérés: Magyar Királyság, DVD. Arcanum adatbázis kft.
  4. Zrenjanin i okolina u prvoj polovini XIX veka. List topografske mape, razmer 1:28.800, 2. vojni premer, 1806-1869. Izvor: Második Katonai Felmérés: Magyar Királyság és a Temesi Bánság, DVD. Arcanum adatbázis kft.
  5. uskoro...
 
Predlažemo da na internetu posetite neke od vrlo bogatih kolekcija starih mapa za koje smatramo da imaju građu korisnu za upoznavanje istorijskih i drugih okolnosti koje su uticale na naseljavanje i razvoj gradova.